Projekty UE

 

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego robota multifunkcyjnego o kinematyce SCARA

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej technologii produkcji urządzeń i narzędzi przeznaczonych dla warsztatów samochodowych w wyniku zaprojektowania i wykonania innowacyjnego robota muiltifunkcyjnego o kinematyce SCARA wraz z wymiennymi narzędziami mocowanymi do kiści robota, wyposażonego w sterownik umożliwiający dalszą rozbudowę oraz oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Wartość projektu: 492 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 340 000,00 PLN


Tytuł projektu: Opracowanie technologii gięcia 3d prętów o średnicy do 5mm oraz opracowanie prototypu obrabiarki (giętarki)


Opis projektu: Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie nowej technologii i produktu. W celu jego realizacji zostanie wykonany projekt mechaniczny I prototyp urządzenia gięcia 3d prętów o średnicy do 5mm w oparciu o niezbędne założenia techniczne.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa KB GLOBAL na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki współpracy z jednostką badawczą prowadzącą do opracowania innowacyjnej technologii i produktu.

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 110 469,18 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 71 849,87 PLN

 

 


KB GLOBAL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenia nowego produktu oraz usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19


Opis projektu: Firma KB GLOBAL Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego na wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenia nowego produktu oraz usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. W ramach projektu zostały zakupione środki trwałe niezbędne do wprowadzania do oferty nowego produktu – dozownik łokciowy do płynów dezynfekujących oraz nowej usługi wykrawania stali.

Wartość projektu: 84 070,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 57 208,53 PLN

Chcesz złożyć
zamówienie?
Zadzwoń
+48 509 842 703
lub +48 514 305 545
albo napisz
biuro@kbglobal.pl

Masz pytania techniczne?
Zadzwoń
+48 505 035 611
albo +48 511 664 222