Regulamin

Przed dokonaniem zakupów, prosimy zapoznać się z regulaminem
naszego sklepu internetowego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KB Global

Podmiotem prowadzącym sprzedaż w Sklepie Internetowym jest firma: KB Global prowadząca działalność gospodarczą pod adresem:
ul. Grunwaldzka 257
85-438 Bydgoszcz

Posługująca się numerami:
NIP: 5542896337
REGON: 340868005

Telefony kontaktowe do firmy:
Stacjonarny: 509 842 703
Komórkowy: 514 305 545

zwana dalej Sprzedającym.

Zasady zakupów:

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić w następujący sposób:

 • Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym (dotyczy to zarówno warunków zakupu jak i cen towarów, zamieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego), w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: KB Global ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz lub drogą mailową na adres e-mail: biuro@kbglobal.pl
 • W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

Definicje:

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego KB Global dostępnego pod adresem: www.kbglobal.pl
 4. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.KB Global.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą KB Global a Klientem, zawier ana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176) – informujemy, że niniejsza ustawa została uchylona 25.12.2014 r.
 8. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dn. 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827)
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr. 133 poz. 883)
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dn. 18 lipca 2002r. ( Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204)
 11. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 12. Dane kontaktowe – adres siedziby firmy:
  KB Global
  ul. Grunwaldzka 257
  85-438 Bydgoszcz
 13. Dane do składania reklamacji – adres siedziby firmy: KB Global ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz,
  tel. stacjonarny: +48 509 842 703, tel. do Obsługi Sklepu: +48 514 305 545

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kbglobal.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą internetową.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.kbglobal.pl prowadzony jest przez Daniela Klimczyka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KB Global zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Dane adresowe siedziby sklepu: KB Global
  ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz
  tel. +48 509 842 703 kom. +48 514 305 545 REGON: 340868005
  NIP: 5542896337
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza Regulamin zamieszczonego na Stronie głównej serwisu www.KB Global.pl
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

 1. Klient ma prawo dokonywania zakupu bez konieczności rejestrowania się.
 2. Brak rejestracji w Sklepie przy dokonaniu w nim Zamówienia, nie oznacza braku akceptacji niniejszego Regulaminu, zatem dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.
 3. Klient, który nie zarejestrował się w Sklepie jest zobowiązany do podania wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Firma KB Global może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie, lub przy jednorazowym zakupie przez Klienta, dane nie zgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę KB Global za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy KB Global .
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub dokonać zakupu bez uprzedniej zgody firmy KB Global.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozesłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy KB Global
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową: www.kbglobal.pl dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, szczegółowo opisane w zakładce “Jak kupować”.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka (szczegółowe informacje dostępne w zakładce: “Jak kupować”) .
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego wyświetlenia danych dotyczących złożenia zamówienia i naciśnięcia przycisku “Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie w zakładce “Jak kupować”.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów lub usług,
  3. adresu do dostawy oraz adresu do umieszczenia na fakturze,
  4. przewidywanego terminu wysyłki (sklep prowadzi również sprzedaż stacjonarną, zatem może zdążyć się, że towar pomimo iż widnieje jako dostępny, został sprzedany w sklepie stacjonarnym [dostępność towaru jest aktualizowana ręcznie], o tym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a Obsługa Sklepu Internetowego dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zamówienie Klienta),
  5. wybranego sposobu Dostawy i jego kosztu oraz dodatkowych kosztów, jeśli występują,
  6. wybranej formy płatności,
  7. Uwag – dopisanych indywidualnie przez Kupującego.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia nr: …”, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po jego potwierdzeniu, które odbywa się poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego widocznego w e-mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.
 7. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą KB Global Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie akceptację treści Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem naciśnięcia linku aktywującego Zamówienie, który Klient otrzymał w e-mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.
 9. Brak potwierdzenia Zamówienia w ciągu 14 dni spowoduje jego całkowite anulowanie.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.

Dostawa:

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub producenta, a także przesyłką kurierską.
 3. Możliwy jest osobisty odbiór Towaru po wcześniejszym umówieniu się z Obsługą Sklepu Internetowego (w celu umówienia się na osobisty odbiór zamówionego towaru należy poinformować o tym fakcie Obsługę Sklepu Internetowego pod numerem 509 842 703)
 4. Koszty dostawy dostępne są w zakładce: Sposoby i koszty dostawy i są podawane w trakcie składania Zamówienia.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie głównej Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia realizacji przesyłki oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia w postaci Paragonu lub Faktury VAT.

Ceny i metody płatności:

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. przelewem na nr konta 80 1090 1896 0000 0001 1532 8413
  2. gotówką w siedzibie Sklepu (ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz)
  3. za pobraniem (gotówką przekazaną Kurierowi) w przypadku przesyłki Kurierskiej (do kwoty maksymalnie 3000,00 zł).
 3. Klient dokonujący zakupu Towarów wykonywanych na jego specjalne Zamówienie, jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty, na którą opiewa Zamówienie.

Uprawnienia do odstąpienia od umowy:

 1. Klientowi będącemu konsumentem według Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dniu licząc od dnia w którym Klient objął w posiadanie Towar. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres e-mail: biuro@kbglobal.pl lub pocztą na adres siedziby Sklepu: KB Global
  ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku zawarcia umowy:
  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (sprowadzona pod specjalne zamówienie klienta);
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość , umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: KB Global ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz chyba, że Obsługa Sklepu wskaże inny adres do zwrotu Towaru.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient, nie przyjmujemy paczek za pobraniem, pieniądze zostają zwrócone Klientowi na podane konto bankowe.
 8. Koszty odesłania Towaru ponosi Sprzedający w przypadku, kiedy Towar, który dotarł do Klienta został wysłany jako świadczenie zastępcze, które nie spełnia wymogów Klienta (różni się parametrami)
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje dotyczące towaru:

 1. Firma KB Global jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres KB Global biuro@kbgobal.pl. Firma KB Global zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni w prawidłowej postaci, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  • Adres korespondencyjny do składania reklamacji: KB Global ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz
 3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Firma KB Global podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę KB Global o wszystkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: KB Global ul. Grunwaldzka 257, 85-438 Bydgoszcz Bydgoszcz mailowo na adres: biuro@kbglobal.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer kontaktowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 5. Firma KB Global zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe , do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą KB Global a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą KB Global a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy KB Global.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i obowiązuje do zamówień zawartych od tego dnia.

 

Chcesz złożyć
zamówienie?
Zadzwoń
+48 509 842 703
lub +48 514 305 545
albo napisz
biuro@kbglobal.pl

Masz pytania techniczne?
Zadzwoń
+48 505 035 611
albo +48 511 664 222